Algemene voorwaarden webshop The Blueberry

Algemene Voorwaarden voor PARTICULIERE KLANTEN
The Blueberry, gevestigd te Amersfoort. Geregistreerd onder kvk nummer 63758334.
Definities: The Blueberry: Amerikaanse patisserie
Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met The Blueberry een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Particuliere klant: een klant niet als bedrijf of overheid georganiseerd is.
Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van The Blueberry aan particuliere klanten.
Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van The Blueberry (www.theblueberry.nl).
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. The Blueberry houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door The Blueberry erkend.
1.4 The Blueberry garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Bestellen
2.1 Particuliere klanten kunnen hun bestelling van maandag tot en met zondag doorgeven. Bestellingen tot een maximale hoogte van 100 euro, via de site betaald voor 10.00 uur kunnen op z’n vroegst de volgende dag tussen 15.00 uur en 17.00 uur opgehaald worden op Emiclaerhof 134 in Amersfoort (onze vestiging in Amersfoort-Noord). Bestellingen van hoger dan 100 euro dienen minimaal een week vooraf doorgegeven en betaald te zijn ivm planning en inkoop.
2.2 De bestelling kan alleen via de website aan de winkel worden doorgegeven.
Als u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in productie worden genomen en kan The Blueberry zodoende uw levering niet garanderen.
2.3 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.
2.4 The Blueberry acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
2.5 The Blueberry acht zich niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde bestellingen.

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Klant haalt bestelling aan de balie op onze vestiging in Amersfoort-Noord, Emiclaerhof 134 in Amersfoort. Bezorging is niet van toepassing en vindt alleen plaats indien daarover tussen klant en The Blueberry overeenstemming is bereikt voorafgaand aan de bestelling. In dit geval zullen er in overleg bezorgkosten in rekening gebracht worden.
3.3 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal The Blueberry bestellingen tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.
In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren.
3.4 Met een voorkeur voor een afhaaltijd probeert The Blueberry zoveel mogelijk rekening te houden.
3.5 Bent u niet aanwezig op het door u gekozen datum en of tijd dan vervalt de mogelijkheid tot ophalen, maar heeft u geen recht op teruggave van uw geld.
3.6 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.
3.7 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) The Blueberry verkochte en/of aan de klant te leveren producten. over op de klant.

4. Betaling
4.1 Bestellingen die via de website zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via iDeal, tenzij anders met The Blueberry is overeengekomen.
4.2 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen op onze website zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.
5.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht The Blueberry zich niet aansprakelijk.
5.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen,
in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door The Blueberry aan de klant worden doorberekend.

6. Zichttermijn en herroepingsrecht
6.1 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op The Blueberry niet van toepassing verklaard, dit omdat The Blueberry producten levert die op bestelling bereid worden, snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Onze producten kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden.

7. Gegevensbeheer
7.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij The Blueberry dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van The Blueberry. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal The Blueberry uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 The Blueberry respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 The Blueberry kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

8. Garantie
8.1 The Blueberry garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en houdbaarheid. Hierbij in acht genomen dat producten geschikt zijn voor directe consumptie binnen 2 dagen na ophalen, en tijdens deze dagen in de koeling, afgesloten bewaard worden.
8.2 The Blueberry is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product, voor iedere individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing ervan.
8.3 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk telefonisch, per mail aan The Blueberry te melden, zodat The Blueberry in overleg met klant kan zoeken naar een gepaste oplossing. Artikel dient teruggebracht te worden naar de locatie op de dag van afhalen in de staat dat deze afgehaald is, om het product op de juiste manier te kunnen beoordelen. Ingebruikneming van het product na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door The Blueberry gegrond worden verklaard, zal The Blueberry naar eigen inzicht bepalen of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding wordt getroffen. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van The Blueberry en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (wederom naar inzicht van The Blueberry) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van The Blueberry gedekte bedrag. Iedere aansprakelijk van The Blueberry voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Waaronder valt aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade oplopen wegens gederfde winst.
8.5 De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien, a) de afnemer jegens The Blueberry in gebreke is, b) de geleverde zaken aan abnormale zaken zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn of c) in strijd met de aanwijzingen van The Blueberry en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld is.
9.2 Bij aanvaarding van een dergelijke vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt The Blueberry zich het recht voor deze aanbieding, binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden The Blueberry slechts indien en nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van The Blueberry gelden niet automatisch door voor nabestellingen.
9.5 The Blueberry kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Andere aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspreken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen The Blueberry en de horecaklant komt slechts tot stand nadat een bestelling door The Blueberry op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 The Blueberry houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. The Blueberry is overgemaakt.

11. Afbeeldingen en specificaties
11.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van The Blueberry zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht
12.1 The Blueberry is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van The Blueberry, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 The Blueberry behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is The Blueberry verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.
12.4 Indien The Blueberry bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval vallen auteurs-, merk-, octrooi- en handelsnaamrechten en knowhow) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen en documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van The Blueberry zullen uitdrukkelijk bij The Blueberry (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen The Blueberry en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amersfoort kennis, tenzij The Blueberry er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.